เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเข้าชมเว็บไซต์  อบต. หนองครก  ด้วยความยินดียิ่ง  โทร 0-4561-3203โทรสาร  0-4561-7116  E-mail  nongkrog@hotmail.com  :::  วิสัยทัศน์  อบต.หนองครก :::  ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  นำการศึกษา พัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน มีน้ำใจให้บริการประชาชน     


       

 

                            

ท่านสามารถยื่นแบบและชำระภาษี ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้

กองคลัง ชั้น 1 ระหว่างช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2563

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครกเรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2  อัตรา...อ่านต่อ

 

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย.2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2505 )มาลงทะเบียนรับเบี้ยฯ ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย.2563 และ ม.ค.-ก.ย.2564 ติดต่อได้ที่ี งานพัฒนาชุมชน ชั้น 1

ประกาศอบต.หนองครก เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ...อ่านต่อ

 

                                                                      (อ่านทั้งหมด)     
 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลหนองครก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค.2563

 

 

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ. 2563

  

 
     

 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า

 (โควิด-19)

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563

 


                                                                        อ่านทั้งหมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก

-การกำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30/09/2563) ดาวน์โหลด

-การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ  (30/09/2563) ดาวน์โหลด


 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด ประกาศ เอกสารแนบ สำนักงานปลัดฯ 

45. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้นและรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับอากาศ 2 ชั้นและรถตู้ปรับอากาศ  พร้อมพนักงานขับและนำ้มันเชื้อเพลิง  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 /11/2563)  ดาวน์โหลด

43. ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลด , ดาวน์โหลด

42. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

40.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

39.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

38.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

37.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

36.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

35.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

34.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

33.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

32.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

31.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

30.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานควบคุมการปฏิบัติงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

29.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวนและต้นไม้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

28.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ผู้มีประสบการณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

27.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 63 ถึง เดือน ก.ย.63) (09/11/2563) ดาวน์โหลด 1/3 ,2/3 ,3/3

26.ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก ในรอบเดือน  กันยายน  2563 (21/10/2563) ดาวน์โหลด 1/2, 2/2

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานควบคุมการปฏิบัติงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ผู้มีประสบการณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวนและต้นไม้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

11. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

10. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

9. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

8. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

7. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

6.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2563) ดาวน์โหลด

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2563)  ดาวน์โหลด

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2563) ดาวน์โหลด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2563) ดาวน์โหลด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2563) ดาวน์โหลด

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2563) ดาวน์โหลด 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

245. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองกิโล - หนองหมัด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

243. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

242. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

241.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า  จำนวน  2  เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (28/09/2563) ดาวน์โหลด

240.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2563) ดาวน์โหลด

239.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2563) ดาวน์โหลด

238.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา วัสดุสำนักงาน  จำนวน  35  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2563) ดาวน์โหลด

237.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  58  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2563) ดาวน์โหลด

236.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวไม่ตัดปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/29/2563) ดาวน์โหลด

235.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  7  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2563) ดาวน์โหลด

234.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  18  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2563) ดาวน์โหลด

233. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายลำห้วยปูน บ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2563) ดาวน์โหลด

232. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองส่า บ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ 9 ไปถนนสายบ้านหนองสาด-เลี่ยงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2563) ดาวน์โหลด

231. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายลำห้วยปูน บ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2563) ดาวน์โหลด

230. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองส่า บ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ 9 ไปถนนสายบ้านหนองสาด-เลี่ยงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2563) ดาวน์โหลด

229.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  58  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

228.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

227.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน  จำนวน  35  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

226.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  18  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

225.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  7  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

224.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวไม่ตัดปลาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

223.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

222.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า  จำนวน  2  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด 

221. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

220. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/2563) ดาวน์โหลด

219. ประกาศเผยแแพร่สรุปผลการดำเเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563 (22/09/2563)  ดาวน์โหลด 1/3 , 2/3 ,/3/3

218. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 2 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

217. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

216. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

215. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

214. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

213. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอย3) ดาวน์โหลด

212. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  53  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2563) ดาวน์โหลด

211. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (18/09/2563) ดาวน์โหลด

210. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 2 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

209. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

208. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

207. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

206. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

205. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2563) ดาวน์โหลด

204. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/2563)  ดาวน์โหลด

203. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองกิโล - หนองหมัด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด

202. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองกิโล - หนองหมัด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด

201. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 3 รายการ (03/09/2563) ดาวน์โหลด

200. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 82-1893 ดาวน์โหลด

199. ประกาศประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/2563) ดาวน์โหลด

198. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนว 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/2563) ดาวน์โหลด

197.  ประกาศประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/2563) ดาวน์โหลด

196. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/2563) ดาวน์โหลด

195. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ขนาดความเร็ว  30  แผ่น/นาที  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษาฯ (01/09/2563) ดาวน์โหลด

194. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ขนาดความเร็ว  30  แผ่น/นาที  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานปลัดฯ (01/09/2563) ดาวน์โหลด

193. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (01/09/2563) ดาวน์โหลด

192.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ขนาดความเร็ว  30  แผ่น/นาที จำนวน  1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษาฯ (25/08/2563) ดาวน์โหลด

191.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ขนาดความเร็ว  30  แผ่น/นาที จำนวน  1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานปลัด (25/08/2563) ดาวน์โหลด

190.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองกิโล - หนองหมัด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด

189. ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครกในรอบเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม  2563 (21/08/2563) ดาวน์โหลดประกาศ 1/3 2/3 3/3

187. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และงานถมดินไหล่ทางถนนสายบ้านหนองครกปากช่อง ไป คลองชลทาน หมู่ที่ 9  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

186. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

185. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/08/2563) ดาวน์โหลด

184. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/2563) ดาวน์โหลด

183. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2563) ดาวน์โหลด

182.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  3  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2563) ดาวน์โหลด

181. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2563) ดาวน์โหลด

180. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล แจ้งเตือนงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

179. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

178. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

177.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63) ดาวน์โหลด เอกสาร 1/2 ,2/2

176. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล แจ้งเตือนงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

175. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และงานถมดินไหล่ทางถนนสายบ้านหนองครกปากช่อง ไป คลองชลทาน หมู่ที่ 9  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 1,2,3,4

174. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (29/07/2563) ดาวน์โหลด

173. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

172. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวยางมะตอยสำเร็จรูป ถุงละ 20 กิโลกรัม (ชนิดซ่อทถนนคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

171. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล แจ้งเตือนงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

170. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

169.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/07/2563) ดาวน์โหลด

168. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/07/2563) ดาวน์โหลด 

167. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

166. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/07/2563) ดาวน์โหลด

165. ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวยางมะตอยสำเร็จรูป ถุงละ 20 กิโลกรัม (ชนิดซ่อทถนนคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

164. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/07/2563) ดาวน์โหลด

163.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/2563) ดาวน์โหลด

162. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/07/2563) ดาวน์โหลด

161.ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 (02/07/2563) ดาวน์โหลด  เอกสาร 1/3 , 2/3 ,3/3

160.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/06/2563) ดาวน์โหลด

159.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้ ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/06/2563) ดาวน์โหลด

158.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/06/2563) ดาวน์โหลด

 

157. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/06/2563) ดาวน์โหลด

156. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/06/2563) ดาวน์โหลด

155. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เส้นกลางบ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

154. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

153. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เส้นกลางบ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

152. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

151. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอยข้างร้านขายไม้ยูคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

152. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอยข้างร้านอาหารสี่เผ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

150. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอยข้างร้านขายไม้ยูคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

149. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอยข้างร้านอาหารสี่เผ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

148.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาจง ื(10/06/2563) ดาวน์โหลด

147.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/06/2563) ดาวน์โหลด

146. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

145. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/05/2563) ดาวน์โหลด

144. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 /05/2563 ) ดาวน์โหลด

143. ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก ในรอบเดือน  เมษายน 2563 (26/05/2563) ดาวน์โหลด เอกสาร 1/4 , 2/3 , 3/3 , 4/4

142.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส  จำนวน ๒ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/05/2563) ดาวน์โหลด

141. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส  จำนวน 2 ซุ้ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/05/2563) ดาวน์โหลด

140. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 5 (ปู่ตา) ไปคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

139. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

138. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

137.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/05/2563) ดาวน์โหลด

136. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8/05/2563) ดาวน์โหลด

135. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นคลองชลประทาน บ้านหนองครก ปากช่อง หมู่ที่ ๙  ดาวน์โหลด

134. ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก ในรอบเดือน  มีนาคม 2563 (05/05/2563) ดาวน์โหลด , เอกสารแนบท้าย 1/6 , 2/6 ,3/6 ,4/6 , 5/6 ,6/6

133. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 5 (ปู่ตา) ไป คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

132. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

131. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

130. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นคลองชลประทาน บ้านหนองครก ปากช่อง หมู่ที่ ๙  ดาวน์โหลด

129. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด (23/04/2563)

128. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกหนองแคน บ้านหนองทา หมู่ที่ ๔ ไป บ้านโนนเจริญ ต.ซำ ดาวน์โหลด

127. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองแคน - บ้านหนองสาด หมู่ที่ ๔  ดาวน์โหลด

126. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก ปากช่อง หมู่ที่ ๙ ไปถนนเลี่ยงเมือง  ดาวน์โหลด

125. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด (22/04/2563)

124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองแคน - บ้านหนองสาด หมู่ที่ ๔  ดาวน์โหลด

123. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกหนองแคน บ้านหนองทา หมู่ที่ ๔ ไป บ้านโนนเจริญ ต.ซำ ดาวน์โหลด

122. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก ปากช่อง หมู่ที่ ๙ ไปถนนเลี่ยงเมือง  ดาวน์โหลด

121 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด (20/04/2563)

120. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวีสดุสำนักงาน  จำนวน 24  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/04/2563) ดาวน์โหลด

119. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน 2 โครงการ ดังวนี้

         - ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทิศเหนือโรงเรียนบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด

         - ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ( ซอย 3 )  ดาวน์โหลด

118. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทิศเหนือโรงเรียนบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ( ซอย ๓ ) ดาวน์โหลด 

117. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563  ถึง  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563) (14/04/2563)   ดาวน์โหลด ประกาศ, เอกสารแนบท้าย 1/3 , , 2/3 , 3/3

116. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงสีข้าวกล้องหลังคิงวัสดุบ้านหนองครกปากช่อง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

115. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคุ้มหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 

114. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคุ้มหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด  

113. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงสีข้าวกล้องหลังคิงวัสดุบ้านหนองครกปากช่อง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/04/2563) ดาวน์โหลด

111. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๔  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/04/2563) ดาวน์โหลด

110. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ไป บ้านหนองสวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 

109. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองครก หมู่ที่ ๑ ไป บ้านหนองกิโล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 

108.ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ในรอบเดือน  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (31/03/2563) ดาวน์โหลด ประกาศเผยแพร่ , แบรายงานผล 1/3 , แบรายงานผล 2/3 , แบบรายงานผล 3/3

107.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา  จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (31/03/2563)  ดาวน์โหลด

107.1 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

          - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานดูแลสวนและต้นไม้ จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลด

          - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลด

          - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลด

          - จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลด

          - จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ จำนวน 6 ราย  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

106.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (31/03/2563)  ดาวน์โหลด

105.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา  จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (31/03/2563) ดาวน์โหลด

104.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  (รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/2563)  ดาวน์โหลด

103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (31/03/2563) ดาวน์โหลด

102. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/2563) ดาวน์โหลด

102.1 ประกาศผู้บชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

          - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานดูแลสวนและต้นไม้ จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลด

          - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลด

          - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลด

          - จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลด

          - จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ จำนวน 6 ราย  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

101. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/2563) ดาวน์โหลด

100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/2563) ดาวน์โหลด

99. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/2563) ดาวน์โหลด

98. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเครือซูด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

97. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกิโล หมู่ที่ ๒ ไป บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

96. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/03/2563) ดาวน์โหลด

95. ประการเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/03/2563) ดาวน์โหลด

94. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข ๘๘๒๑ ศรีสะเกษ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(26/03/2563) ดาวน์โหลด

93.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน  หมายเลขทะเบียน กข 8821 ศรีสะเกษ  รหัสพัสดุ  001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/03/2563) ดาวน์โหลด

92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/03/2563) ดาวน์โหลด

92.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

        - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเครือซูด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

        - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 ไป บ้านหนองครก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

        - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 ไป บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด 

        - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ไป บ้านหนองสวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด 

91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/03/2563)ดาวน์โหลด 

90.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  2  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

89.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดอุปกรณ๋์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาจง (24/03/2563) ดาวน์โหลด

88.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  ๓  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2563) ดาวนืโหลด

87. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสวง หมู่ที่ 3 ไปบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7  จำนวน 1 รายการ  ดาวน์โหลด

86. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 ไป บ้านดินจี่ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลด

85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/03/2563) ดาวน์โหลด

84. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/03/2563) ดาวน์โหลด

83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสวง หมู่ที่ 3 ไป บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลด

82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 ไป บ้านดินจี่ ดาวน์โหลด

81.ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/03/2563) ดาวน์โหลด

80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

79. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/03/2563) ดาวน์โหลด

78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/03/2563) ดาวน์โหลด

77.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/03/2563)  ดาวน์โหลด

76. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/03/2563) ดาวน์โหลด

75.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0005  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/03/2563) ดาวน์โหลด

74.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/03/2563) ดาวน์โหลด

73.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น  จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/03/2563) ดาวน์โหลด

72. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ)  จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ)  จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

70. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสวง หมู่ที่ 3 – บ้านหนองหัวลิงตำบลหมากเขียบ  ดาวน์โหลด

69. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 (กม.8) - คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

68. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๒  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/02/2563) ดาวน์โหลด

67. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เช่าวัสดุ/ฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/02/2563) ดาวน์โหลด

66.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/02/2563) ดาวน์โหลด

65.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุ/ฝึกอบรม  จำนวน ๔  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/02/2563) ดาวน์โหลด

64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 (กม.8) – คลองชลประทาน  ดาวน์โหลด

63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสวง หมู่ที่ 3 – บ้านหนองหัวลิงตำบลหมากเขียบ  ดาวน์โหลด

62. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 10  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2563) ดาวน์โหลด

61. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2563) ดาวน์โหลด

60. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/02/2563) ดาวน์โหลด

59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  27  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 /02/2563) ดาวน์โหลด

58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  10  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 /02/2563) ดาวน์โหลด

57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถ  พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/02/2563) ดาวน์โหลด

56. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำข้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

55. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลด

54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำข้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลด

52. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/02/2563) ดาวน์โหลด

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๘  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/02/2563) ดาวน์โหลด

50. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด

49. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/01/2563) ดาวน์โหลด

48. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าใบคลุมเต้นท์  จำนวน 5 ผืน ดาวน์โหลด

47. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย และจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ จำนวน 3 ราย  ดาวน์โหลด

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าใบคลุมเต้นท์  จำนวน 5 ผืน ดาวน์โหลด

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย และจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ จำนวน 3 ราย  ดาวน์โหลด

44. ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (30/01/2563) ดาวน์โหลด ประกาศ เอกสารแนบท้าย

43. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/01/63) ดาวน์โหลด

42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  11  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/01/63) ดาวน์โหลด

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  น้ำมันไฮดรอลิค  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/01/63) ดาวน์โหลด

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

39. ยกเลิกประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

38.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม  2562) (15/01/2563) ดาวน์โหลด ประกาศ , เอกสารแนบ 1/3 , 2/3 , 3/3

37. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกิโล – หนองหมัด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลด , โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 - บ้านดินจี่ ดาวน์โหลด

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกิโล-หนองหมัด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลด , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 - บ้านดินจี่  ดาวน์โหลด

35. ประกาศ เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/2562) ดาวน์โหลด

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/12/2562) ดาวน์โหลด

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

32. ประกาศ เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อกรอบรูป ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/12/62) ดาวน์โหลด

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูป ขนาดA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/12/62) ดาวน์โหลด

30. ประกาศ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (18/12/2562) ดาวน์โหลด

29. ประกาศรายละเอียดผลการคำนวนณราคากลางงานก่อสร้าง  จำนวน 3 โครงการ  1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกิโล - บ้านหนองหมัด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลด  2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองหัวลิง ตำบลหมากเขียบ ดาวน์โหลด  3.โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 - บ้านดินจี่ ดาวน์โหลด

28.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6/11/2562) ดาวน์โหลด

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6/12/2562) ดาวน์โหลด

26.ประกาศ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก ในรอบเดือน  ตุลาคม  2562  (25/11/2562) ดาวน์โหลด ประกาศ , เอกสารแนบ 1/3 , 2/3 ,3/3

25. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดประกาศ เอกสารประกวดราคา

24. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกรง ภายในหมู่บ้านหนองครก หมู่ที่ 1 (ถนนเส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลด

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกรง ภายในหมู่บ้านหนองครก หมู่ที่ 1 (ถนนเส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลด

22.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอย 1) - ถนนเลี่ยงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (ซอย) ถนนเลี่ยงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

20.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/11/2562) ดาวน์โหลด

19 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/11/2562) ดาวน์โหลด

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก (04/11/2562) ดาวน์โหลด

17.ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก) (30/10/62) ดาวนืโหลด

16.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก) (30/10/62) ดาวน์โหลด

15 .ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) (30/10/2562) ดาวน์โหลด

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2562) ดาวน์โหลด

13. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/10/2562) ดาวน์โหลด

12. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/10/2562) ดาวน์โหลด

11. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2562) ดาวน์โหลด

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2562) ดาวน์โหลด

9.ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์เวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2562) ดาวน์โหลด

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2562) ดาวน์โหลด

7.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน 2562) (09/10/2562) ดาวน์โหลด ประกาศ , เอกสารแนบ 1/2 , 2/2

6. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/10/2562) ดาวน์โหลด

5. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/10/2562) ดาวน์โหลด

4. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2562) ดาวน์โหลด

3. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2562) (ดาวน์โหลด)

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/10/2562) ดาวน์โหลด

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/10/2562) ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

174. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/2562) ดาวน์โหลด

173. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองครก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/2562) ดาวน์โหลด

172. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมเครืองปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/2562) ดาวน์โหลด

171.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/62) ดาวน์โหลด

170. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) บ้านหนองครก  หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/09/2562) ดาวน์โหลด

169. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/09/2562) ดาวน์โหลด

168.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/9/2562) ดาวน์โหลด

168.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2562) ดาวน์โหลด

167.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2562) ดาวน์โหลด

166.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/9/2562) ดาวน์โหลด

166.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2562) ดาวน์โหลด

165.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 9282 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (25/09/2562)ดาวน์โหลด

164.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/9/2562) ดาวน์โหลด

164.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) บ้านหนองครก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2562) ดาวน์โหลด

163.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 9282 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2562) ดาวน์โหลด

162. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2562) ดาวน์โหลด

161.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2562)ดาวน์โหลด

160. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก ปากช่อง หมู่ที่ 9  -  ถนนศรีสะเกษ ขุขันธ์ (หน้าอู่แสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2562) ดาวน์โหลด

159. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการภายในสำนักงาน อบต.หนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19/09/2562) ดาวน์โหลด

158. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2562) ดาวน์โหลด

157. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง กข ๘๘๒๑ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2562) ดาวน์โหลด

156.ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2562) ดาวน์โหลด

155.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครกปากช่อง หมู่ที่ 9-ถนนศรีสะเกษ  ขุขันธ์ (หน้าอู่แสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2562) อ่านต่อ

154.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการภายในสำนักงาน  อบต.หนองครก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2562) อ่านต่อ

153.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง กข 8821 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2562) อ่านต่อ

152. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2562) ดาวน์โหลด

152.ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ  จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2562) ดาวน์โหลด

151.ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน  จำนวน  1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2562) ดาวน์โหลด

151.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

150.ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2562) ดาวน์โหลด

150. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2562) ดาวน์โหลด

149.ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2562) ดาวน์โหลด

149. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2562) ดาวน์โหลด

148. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๙๒๘๒ ศรีสะเกษ รหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/09/2562) ดาวน์โหลด

147. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๙๒๘๒ ศรีสะเกษ รหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/09/2562) ดาวน์โหลด

146.ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/09/2562) ดาวน์โหลด

146. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/09/2562) ดาวน์โหลด

145. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/2562) ดาวน์โหลด

144. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/62) ดาวน์โหลด

143. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/62) ดาวน์โหลด

142. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/62) ดาวน์โหลด

141. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/62) ดาวน์โหลด

140. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/2562) ดาวน์โหลด

139. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/2562) ดาวน์โหลด

138. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) ดาวน์โหลด

137.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/2562) ดาวน์โหลด

136.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เช่าพื้นที่ (Host) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์และดูแลโดเมนเว็บไซต์ อบต.หนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/08/2562) ดาวน์โหลด

135. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ (Host) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์และดูแลโดเมนเว็บไซต์ อบต.หนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/08/2562) ดาวน์โหลด

134.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/08/2562) ดาวน์โหลด

133.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/08/2562) อ่านต่อ

132.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562) (06/08/2562) ดาวน์โหลด ประกาศ ,เอกกสารแนบ , ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 

131. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/08/2562) ดาวน์โหลด

130.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/08/2562) ดาวน์โหลด

129.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ (31/07/2562) ใบสั่งจ้าง เลขที่ 46/2562 (ยามรักษาการณ์) เลขที่ 47/2562จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์สำนักงาน) , เลขที่ 48/2562จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ , เลขที่ 49/2562จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางวัน , เลขที่ 50/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางคืน ,เลขที่ 51/2562จ้างบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ , เลขที่52/2562จ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ , เลขที่53/2562จ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ , เลขที่ 54/2562จ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ , เลขที่ 55/2562 จ้างบริการทั่วไปและบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน , เลขที่ 56/2562จ้างบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้ , เลขที่ 57/2562จ้างบริการทั่วไปและงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

128. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน   จำนวน  30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2562) ดาวน์โหลด

127. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน  6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2562) ดาวน์โหลด

- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8821 ศรีสะเกษ รหัสพัสดุ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/2562) ดาวน์โหลด

126. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/2562) ดาวน์โหลด

125.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกิโล หมู่ที่ ๒ (ซอยร้านพรวิไล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/07/2562) ดาวน์โหลด

124.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (25/07/2562) ดาวน์โหลด

123. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/07/2562) ดาวน์โหลด

122.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๘๒๑ ศรีสะเกษ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/07/2562) ดาวน์โหลด

121. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/07/2562) ดาวน์โหลด

120. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกิโล หมู่ที่ ๒ (ซอยร้านพรวิไล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/07/2562)  ดาวน์โหลด

119. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองสาด (หนองทา) หมู่ที่ ๔ - ถนนเลี่ยงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2562) ดาวน์โหลด

118.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายตัดใหม่แยกหนองปิง บ้านหนองสวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2562) ดาวน์โหลด

117.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองเครือซูด - หนองกอก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2562) ดาวน์โหลด

116.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองกิโล หมู่ที่ ๒ ไป ป่าชุมชนหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/07/2562) ดาวน์โหลด

115.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/07/2562) ดาวน์โหลด

114.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/07/2562) ดาวน์โหลด

113.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/07/2562) ดาวน์โหลด

112.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองสาด (หนองทา) หมู่ที่ 4 – ถนนเลี่ยงเมือง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/07/2562) ดาวน์โหลด

111.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายตัดใหม่แยกหนองปิง บ้านหนองสวง หมู่ที่ 3  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/07/2562) ดาวน์โหลด

110.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองเครือซูด-หนองกอก หมู่ที่ 7  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/07/2562) ดาวน์โหลด

109.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 ไป ป่า ชุมชนหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/07/2562) ดาวน์โหลด

108.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/2562) ดาวน์โหลด

107.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/2562) ดาวน์โหลด

107.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/2562) ดาวน์โหลด

106.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ ๙ (แยกบ้านหนองครก-ปากช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2562) ดาวน์โหลด

105.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองครก หมู่ที่๑-บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่๕-บ้านหนองครกปากช่อง หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/07/2562) ดาวน์โหลด 

104.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/07/2562)ดาวน์โหลด

103.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการจัดส่ง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/07/2562) ดาวน์โหลด

102.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/2562) ดาวน์โหลด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (28/06/2562) จ้างเหมาบริการยามรักษากาณ์ , จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์สำนักงาน) , จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ , จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางวัน , จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางคืน , จ้างบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ , จ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ , จ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ ,จ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ , จ้างบริการทั่วไปและบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน , จ้างบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้ ,จ้างบริการทั่วไปและงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

101.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการจัดส่ง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/07/2562) ดาวน์โหลด

100.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถ  พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/06/2562) ดาวน์โหลด

99.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม  รถยนต์ส่วนกลาง กข 8821 ศรีสะเกษ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/06/2562)  ดาวน์โหลด

98.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม  รถยนต์ส่วนกลาง กข 8821 ศรีสะเกษ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/06/2562) ดาวน์โหลด

97. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ ๙ (แยกบ้านหนองครก-ปากช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2562) ดาวน์โหลด

96. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/06/2562) ดาวน์โหลด

95. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองครก หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/06/2562) ดาวน์โหลด

94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองครก หมู่ที่๑-บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่๕-บ้านหนองครกปากช่อง หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/06/2562) ดาวน์โหลด

93.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ  พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/06/2562) ดาวน์โหลด

92.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/06/2562) ดาวน์โหลด

91. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562) (05/06/2562) ดาวน์โหลด ประกาศ   , เอกสารแนบ

90. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก ปากช่อง หมู่ที่ 9 - สี่แยกบ้านหนองทา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/06/2562) ดาวน์โหลด

89. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ไปคลองชลประทาน บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/06/2562) ดาวน์โหลด

87.ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2562) ดาวน์โหลด

85.ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 - บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/052562) ดาวน์โหลด

84.ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายจากคลองชลประทาน ไป ถนนบ้านหนองครกปากช่อง (เลี่ยงเมือง) หมู่ที่ 9  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/052562) ดาวน์โหลด

83.ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 (เส้นหน้าศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29/052562)   ดาวน์โหลด

82.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก ปากช่อง หมู่ที่9 - สี่แยกบ้านหนองทา หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/05/2562) ดาวน์โหลด

81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ไปคลองชลประทาน บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/05/2562) ดาวน์โหลด

80.ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก ปากช่อง หมู่ที่9 - สี่แยกบ้านหนองทา หมู่ที่4 (27/05/2562) ดาวน์โหลด บก.01 แบบสรุปราคากลางฯ1,  2

79.ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ไปคลองชลประทาน บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 5 (27/05/2562) ดาวน์โหลด บก.01 แบบสรุปราคากลาง1 , 2

78.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/05/2562) ดาวน์โหลด

78.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองกิโล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/05/2562) ดาวน์โหลด

77.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายจากคลองชลประทาน ไป ถนนบ้านหนองครกปากช่อง (เลี่ยงเมือง) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/05/2562) ดาวน์โหลด

76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 (เส้นหน้าศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/05/2562) ดาวน์โหลด

75.ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณรราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 - บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 (24/05/2562) ดาวน์โหลด บก.01 แบบสรุปราคากลาง,ปร.5  ปร.4

74.ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณรราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายจากคลองชลประทาน ไป ถนนบ้านหนองครกปากช่อง (เลี่ยงเมือง) หมู่ที่ 9 (24/05/2562) ดาวน์โหลด บก.01   แบบสรุปราคากลางฯ  ปร.4

73.ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณรราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 (เส้นหน้าศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง) (24/05/2562) ดาวน์โหลด บก01 , แบบสรุปราคากลางฯ,ปร.5 , ปร.4

71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองครก หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/05/2562) ดาวน์โหลด

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (22/05/2562)ดาวน์โหลด 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/05/2562) อ่านต่อ

70. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ ๙ (แยกบ้านหนองครก-ปากช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/05/2562)ประกาศฯ หน้า1  หน้า2  , เอกสารประกวดราคา หน้า 1 หน้า 2  หน้า3  หน้า4 หน้า5  หน้า6   หน้า 7 หน้า8  หน้า9

69.ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ ๙ (แยกบ้านหนองครก-ปากช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/05/2562) ดาวน์โหลด บก.01, แบบสรุปราคากลาง, ปร.4, ปร.5 , ร่างขอบเขตงาน

68.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนพาราแอส2ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองครก หมู่ที่๑-บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่๕-บ้านหนองครกปากช่อง หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/05/2562)  ประกาศประกวดราคาฯ หน้า 1-2 , เอกสารประกวดราคาฯ หน้า 1-2    หน้า3  หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9-10

67.ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองครก หมู่ที่๑-บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่๕-บ้านหนองครกปากช่อง หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/05/2562) ดาวน์โหลด บก.01 , แบบสรุปราคากลาง, ปร.4 , ปร.5 , ร่างขอบเขตงาน 

  -ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0038 (13/05/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/05/2562) อ่านต่อ

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/05/2562) อ่านต่อ

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานห้องกองการศึกษา อบต.หนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/2562) อ่านต่อ

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตั้งด่าน  จำนวน  2  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/04/2562) อ่านต่อ

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/04/2562) อ่านต่อ

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการจัดส่ง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางวัน (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สวนกลาง (รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562 ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานเ้ก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

63.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  สายหลังศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองครก  หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5/04/2562) ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้ ประกาศประกวดราคา , เอกสารประกวดราคา หน้า 1-3 / หน้า 4-6 / หน้า 7-10 ,ราคากลาง (แบบ บก.01/ ปร.4 / ปร.5 /ปร.6)

62.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ฟอร์ด กข8821 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2562) ดาวน์โหลด

61.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/03/2562) อ่านต่อ

60.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/03/2562) อ่านต่อ

59.ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22/03/2562)  อ่านต่อ หน้า 1/2,2/2

58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา,ชุดกีฬา,ถ้วยรางวัลในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลหนองครก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/2562) อ่านต่อ

57.ประกาศสาระสำคัญ สัญญาซื้อ เลขที่1/2562 เลขที่2/2562

56.ประกาศสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่1/2562(04/02/2562)   เลขที่2/2562(27/02/2562) , เลขที่ 3/2562(30/04/2562)

55.ประกาศสาระสำคัญ ใบสั่งซื้อ เลขที่1/2562 เลขที่2/2562 เลขที่3/2562 เลขที่4/2562 เลขที่5/2562 เลขที่6/2562 เลขที่7/2562 เลขที่8/2562 เลขที่9/2562 เลขที่10/2562 เลขที่11/2562 เลขที่12/2562 เลขที่13/2562 เลขที่14/2562 เลขที่15/2562 เลขที่16/2562 เลขที่17/2562

54.ประกาศสาระสำคัญ ในสัญญา ใบสั่งจ้าง เลขที่1/2562 เลขที่2/2562 เลขที่3/2562 เลขที่4/2562 เลขที่5/2562 เลขที่6/2562 เลขที่7/2562 เลขที่8/2562 เลขที่9/2562 เลขที่10/2562 เลขที่11/2562 เลขที่ 12/2562 เลขที่13/2562 เลขที่14/2562 เลขที่15/2562 เลขที่16/2562 เลขที่17/2562 เลขที่18/2562 เลขที่19/2562 เลขที่20/2562 เลขที่21/2562 เลขที่22/2562 เลขที่23/2562 เลขที่24/2562 เลขที่25/2562 เลขที่26/2562 เลขที่27/2562 เลขที่28/2562 เลขที่29/2562 เลขที่30/2562 เลขที่31/2562 เลขที่32/2562 เลขที่33/2562 เลขที่34/2562 เลขที่35/2562 เลขที่36/2562 เลขที่37/2562 เลขที่38/2562 เลขที่39/2562 เลขที่40/2562 เลขที่41/2562 เลขที่42/2562 เลขที่43/2562 เลขที่44/2562

53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/62) ดาวน์โหลด

52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/2562) ดาวน์โหลด

51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 (ซอยสมัชชา-ศาลากลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/02/2562) อ่านต่อ

50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ฟอร์ด กข 8821 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/02/2562) ดาวน์โหลด

49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP P๑๐๒๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/02/2562) ดาวน์โหลด

48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/02/2562) ดาวน์โหลด

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก หมู่ 2 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/02/2562) ดาวน์โหลด

46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายข้างโรงเรียนมัธยมหนองครก หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองครกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 /01/2562) อ่านต่อ

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่รถยนต์ ฟอร์ด กข 8821 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/01/2562) อ่านต่อ

44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและงานบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยฺ์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/01/2562) ดาวน์โหลด

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/01/2562)อ่านต่อ

42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/01/2562) ดาวน์โหลด

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี การกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/01/2562)  อ่านต่อ

40.ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (เงินสะสม) (10/01/2562) ดาวน์โหลด ประกาศ  รายละเอียดแนบท้าย

39.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10/01/2562)  ดาวน์โหลด ประกาศ รายละเอียดแนบท้าย 

38.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) ดาวน์โหลด

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการส่ง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2561) อ่านต่อ

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตั้งด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 /12/61) อ่านต่อ

25. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด ประกาศ  ผด.2 หน้า1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ผด.2(เงินสะสม)หน้า1,2

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/12/2561) ดาวน์โหลด

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7/12/2561) ดาวน์โหลด

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/11/2561) ดาวน์โหลด

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2561) ดาวน์โหลด

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา โดบยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2561) ดาวน์โหลด

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2561) ดาวน์โหลด

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2561) ดาวน์โหลด

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2561) ดาวน์โหลด

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการจัดส่ง  ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/10/2561) ดาวน์โหลด

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (03/10/2561) ดาวน์โหลด

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2561) ดาวน์โหลด

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2561) ดาวน์โหลด

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทั่วไปและงานบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2561) ดาวน์โหลด

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2561) ดาวน์โหลด

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2561) ดาวน์โหลด

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2561) ดาวน์โหลด

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/10/2561) ดาวน์โหลด

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2561) ดาวน์โหลด

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/10/2561) ดาวน์โหลด

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/2561) ดาวน์ดหลด

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/2561) ดาวน์โหลด

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/2561) ดาวน์โหลด                     

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/2561) ดาวน์โหลด

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/10/2561) ดาวน์โหลด

 

ปีงบประมาณพ.ศ.2561

182.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2561) ดาวน์โหลด

181.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2561) ดาวน์โหลด

180.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2561) ดาวน์โหลด

179.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2561) ดาวน์โหลด

178.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2561) ดาวน์โหลด

177.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 10 ตู้ ( 26/09/2561) ดาวน์โหลด

176.ประกาศรายละเอียดข้อมูลกำหนดราคากลางซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก  ขนาด  10  ตู้   (27/09/2561)  อ่านต่อ

175.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2561) อ่านต่อ

174.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่งวิทยุ ระบบ  VHF/FM  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2561) อ่านต่อ

173.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (13/09/2561) อ่านต่อ

172.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2561) ดาวน์โหลด 

171.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (11 /09/2561) อ่านต่อ

170.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  5  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (11 /09/2561) อ่านต่อ

169.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/09/2561) ดาวน์โหลด 

168.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/09/2561) ดาวน์โหลด

167.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/09/2561) ดาวน์โหลด

166.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) อ่านต่อ

165.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) อ่านต่อ

164.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  1  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) อ่านต่อ

163.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล.พร้อมบ่อพัก  คสล.ภายในหมู่บ้านหนองสาด ม.4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/2561) อ่านต่อ

162.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล.พร้อมบ่อพัก  คสล.ภายในหมู่บ้านหนองแดง ม.6 (ซอย 3 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/2561) อ่านต่อ

161.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/2561) อ่านต่อ

160.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองครกใต้ ม.5 จำนวน 2 ช่วง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/2561) อ่านต่อ

159.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนกลาง ม.7-บ้านหนองสวง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/2561)อ่านต่อ

158.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองม่วง ม.8-บ้านดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/2561) อ่านต่อ

157.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)  ดาวน์โหลด

156.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองม่วง ม.8 - บ้านดินจี่ (29/08/2561) อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ ,ปร..4,ปร..5

155.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนกลาง ม.7 - บ้านหนองสวง ม.๓  (29/08/2561) อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ,ปร.4,ปร.5

154.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล,พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้านหนองแดง ม.6 (ซอย 3) (29/08/2561) อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ ,ปร.4,ปร.5

153.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองครกใต้ ม.5 จำนวน 2 ช่วง (29/08/2561)อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5

152.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล,พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้านหนองสาด ม.4 (29/08/2561) อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ ม.4, ปร..4,ปร..5

151.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการจัดส่ง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) ดาวน์โหลด

151. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) ดาวน์โหลด

150. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาเจาะจง (06/08/2561) ดาวน์โหลด

149.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/08/2561) ดาวน์โหลด

148. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/08/2561) ดาวน์โหลด

147. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) ดาวน์โหลด

146. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) ดาวน์โหลด

145.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/07/2561) ดาวน์โหลด

145.ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) (31/07/2561) ดาวน์โหลด

144. ประกาศสาระสำคัญ ในสัญญาซื้อ เลขที่ 1/2561 เลขที่ 2/2561 เลขที่ 3/2561 เลขที่ 4/2561 เลขที่ 5/2561 เลขที่ 6/2561 เลขที่ 7/2561 เลขที่ 8/2561 เลขที่ 9/2561 เลขที่ 10/2561 เลขที่ 11/2561 เลขที่ 12/2561 เลขที่ 13/2561

143.ประกาศสาระสำคัญ ในสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2561 เลขที่ 2/2561 เลขที่ 3/2561 เลขที่ 4/2561 เลขที่ 5/2561 เลขที่ 6/2561 เลขที่ 7/2561

142.ประกาศผู้ชนการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/07/2561) ดาวน์โหลด

141.ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยงิธีเฉพาะเจาะจง (17/07/2561) ดาวน์โหลด

140.ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) (17/07/2561) ดาวน์โหลด

139.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/07/2561) ดาวน์โหลด

138.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2561) ดาวน์โหลด

137.ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/07/2561) ดาวน์โหลด

136.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/07/2561) ดาวน์โหลด

135.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/2561) ดาวน์โหลด

134.ประกาศสาระสำคัญ ในสัญญา ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2561 เลขที่ 2/2561 เลขที่ 3/2561 เลขที่ 4/2561 เลขที่ 5/2561 เลขที่ 6/2561 เลขที่ 7/2561 เลขที่ 8/2561 เลขที่ 9/2561 เลขที่ 10/2561 เลขที่ 11/2561 เลขที่ 12/2561 เลขที่ 13/2561 เลขที่ 14/2561 เลขที่ 15/2561 เลขที่ 16/2561 เลขที่ 17/2561 เลขที่ 18/2561 เลขที่ 19/2561 เลขที่ 20/2561 เลขที่ 21/2561 เลขที่ 22/2561 เลขที่ 23/2561 เลขที่ 24/2561

133.ประกาศสาระสำคัญ ในสัญญา  ใบสั่งจ้าง เลขที่ 2/2561 เลขที่ 3/2561 เลขที่ 4/2561 เลขที่ 5/2561 เลขที่ 6/2561 เลขที่ 7/2561 เลขที่ 8/2561 เลขที่ 9/2561 เลขที่ 10/2561 เลขที่ 12/2561 เลขที่ 13/2561 เลขที่ 14/2561 เลขที่ 15/2561 เลขที่ 16/2561 เลขที่ 17/2561 เลขที่ 18/2561 เลขที่ 19/2561 เลขที่ 20/2561 เลขที่ 21/2561

132.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ 9-ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ (หน้าอู่แสงเจริญ)ฯ (05/07/2561) ดาวน์โหลด

131.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสวง หมู่ที่ 3-ถนนสายหนองครก-ปะหละฯ (05/07/2561)ดาวน์โหลด

130.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2-วัดป่าหนองกิโลฯ (05/07/2561) ดาวน์โหลด

129.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1-บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 ฯ (05/07/2561) ดาวน์โหลด

128.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก-ปากช่อง หมู่ที่ 9-ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ (หน้าอู่แสงเจริญ)ฯ (05/07/2561) อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ,รายงานผลกำหนดราคากลาง, ปร.4, ปร.5

127. ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสวง หมู่ที่ 3 – ถนนสายหนองครก-ปะหละฯ  (05/07/2561) อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ,รายงานผลกำหนดราคากลางปร.4 , ปร.  5

126. ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกิโล หมู่ที่  2 –  วัดป่าหนองกิโล ฯ (03/07/2561)อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ, รายงานผลกำหนดราคากลาง, ปร. 4 ,ปร. 5

125. ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองครก หมู่ที่ 1-บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2ฯ (03/07/2561) อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ, รายงานผลกำหนดราคากลาง, ปร.4, ปร.5. 

124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางวัน  พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์ ช่วงเวลากลางคืน  ยามรักษาการณ์  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์สำนักงาน)  งานจัดเก็บรายได้  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  พนักงานเก็บขนถ่ายขยะ  พนักงานเก็บขนถ่ายขยะ  พนักงานเก็บขนถ่ายขยะ  จ้างบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้  จ้างบริการทั่วไปและงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  จ้างบริการทั่วไปและงานบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน

124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/06/2561) ดาวน์โหลด

124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/06/2561) ดาวน์โหลด

124.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2561) ดาวน์โหลด

123.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสวง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2561)  ดาวน์โหลด

122.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2561)  ดาวน์โหลด

121.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(30/05/2561)  ดาวน์โหลด

120. ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น  (30/05/2561) อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ

ปร.4 แผ่นที่ 1/3 แผ่นที่ 2/3 แผ่นที่ 3/3 ปร.5

119.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสวง (30/05/2561)  อ่านต่อ ตารางแสดงวงเงินฯ ปร.4 1/1, ปร.51/1

118. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/05/2561) ดาวน์โหลด

117.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/05/61) อ่านต่อ

116.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/05/61) อ่านต่อ

115.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/05/61) อ่านต่อ

114.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (15/05/2561)ดาวน์โหลด

113.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) (15/05/2561) ดาวน์โหลด

113.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลหนองครก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/05/02561) ดาวน์โหลด

113. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/04/2561) ดาวน์โหลด

112. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) (19/04/2561) ดาวน์โหลด

111. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) (19/04/2561) ดาวน์โหลด

110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทั่วไปและงานบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทั่วไปและงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

106. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

105. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

104.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

103.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

102.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

101.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

100.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

99.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

98. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561)  ดาวน์โหลด

97.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการส่ง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561) ดาวน์โหลด

96. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการส่ง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/2560) ดาวน์โหลด

95.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/61) อ่านต่อ

94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/03/2561) ดาวน์โหลด

93. ประกาศผู้ชนะราคา  จ้างเหมารถ  พร้อมพนักงานขับ  และน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/03/2561) ดาวน์โหลด

92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/04/2561) ดาวน์โหลด

91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนสำหรับใช้ในการอบรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (06/04/2561) ดาวน์โหลด

90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/04/2561) ดาวน์โหลด

89. ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  จ่ายจากเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (23/03/2561) อ่านต่อ ประกาศ หน้า 1 , แบบ ผด.2 1/3, 2/3 , 3/3, แบบรายงานแผนฯ

88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2561) ดาวน์โหลด

87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน (ปิดภาคเรียนที่ 2/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/03/2561) ดาวน์โหลด

86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสัังกัดกรมสามัญศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๙) (ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/03/2561) ดาวน์โหลด

85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/2561) ดาวน์โหลด

84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/2561) ดาวน์โหลด

83. ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงาน จ้างเหมารถ พร้อมพนักงานขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ  (09/03/2561) ดาวน์โหลด

82. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (02/03/2561) ประกาศฯ , รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/2561) อ่านต่อ

80. ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  5  รายการ (28/02/2561) ดาวน์โหลด หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3

79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/02/2561) ดาวน์โหลด

78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเครือซูด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/02/2561) ดาวน์โหลด

77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  33  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/02/2561) ดาวน์โหลด

76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล  จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/02/2561) ดาวน์โหลด

75. เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเครือซูด หมู่ที่ 7  (07/02/2561)ตารางแสดงวงเงินฯ , รายงานผลการกำหนดราคาฯ , บันทึกกรรกมาร ,ปร.5 ,ปร.4 1/2 , 2/2 , แบบ อบต.หนองครก 1/2 ,2/2

74. เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองทา  หมู่ที่ 4  (07/02/2561)ตารางแสดงวงเงินฯ, รายงานผลการกำหนดราคาฯ ,บันทึกคณะกรรมการ ,ปร.5 , ปร.4 1/1 , 2/2 , แบบ อบต.หนองครก 1/2 ,2/2

73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/02/2561) อ่านต่อ

72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 (หน้ากลุ่มสตรีเย็บผ้า-ถนนไปป่าชุมชนบ้านหนองม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(01/02/2561) อ่านต่อ

71. เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 (31/01/2561)ตารางแสดงวงเงินฯ ,ปร.4 1/2 , 2/2 , แบบ อบต.หนองครก 1/2 ,2/2 , ระเบียบวาระการประชุม ,รายงานการประชุม 1/3 ,2/3 , 3/3 ,บันทึกคระกรรมการกำหนดราคา , ปร.5 

70.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/2561) ดาวน์โหลด

70.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  4  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/2561) ดาวน์โหลด

69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 3  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/01/2561) ดาวน์โหลด

68. เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 8 (24/01/2561) ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.5 , ปร.4,แบบ อบต.หนองครก 1/2,2/2

67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24/01/2561) อ่านต่อ

66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมตกแต่ง และจัดหา เครื่องขยายเสียงและผู้ควบคุม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10/01/2561) อ่านต่อ

65.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10/01/2561) อ่านต่อ

64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/01/2561) อ่านต่อ

63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/01/2561) อ่านต่อ

62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/01/2561) อ่านต่อ

61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/2560) ดาวน์โหลด

60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/22560) ดาวน์โหลด

59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/2560) ดาวน์โหลด

58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/2560) ดาวน์โหลด

57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/2560) ดาวน์โหลด

56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทั่วไปและงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทั่วไปและงานบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2560) ดาวน์โหลด

48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการส่ง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/2560) ดาวน์โหลด

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/12/2560) อ่านต่อ

46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเตือนข้อความก่อนถึงจุดตรวจและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/12/2560)

อ่านต่อ

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตั้งด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/12/2560) อ่านต่อ

44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/12/60) อ่านต่อ

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/12/2560) อ่านต่อ

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/12/2560) อ่านต่อ

 41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/12/2560)อ่านต่อ

40.การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22/11/2560) ดาวน์โหลด หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4 , หน้า 5 , หน้า 6 , หน้า 7 , หน้า 8 , หน้า 9 , หน้า 10

39.ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15/11/2560) ดาวน์โหลด หน้า 1 , หน้า 2

38.กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  จำนวน  3 ศูนย์ฯ (ภาคเรียนที่ 2/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/11/2560) ดาวน์โหลด หน้า 1 , หน้า 2, หน้า 3

37.กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน  4  โรงเรียน (เปิดภาคเรียนที่ 1/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/11/2560) ดาวน์โหลด หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3

36.กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  สำหรับนักเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/11/2560) ดาวน์โหลด หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)  โรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29 )  ช่วงเปิดภาคเรียนที่   2/2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (31/10/2560)อ่านต่อ

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด  องค์การบริการส่วนตำบลหนองครก จำนวน  3 ศูนย์ฯ (ภาคเรียนที่ 2/2560 )  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2560)อ่านต่อ

33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)  โรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน  4  โรงเรียน  ( เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 )  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2560)อ่านต่อ

32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน (เปิดภาคเรียนที่ 2/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2560) อ่านต่อ

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับนักเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2560) อ่านต่อ

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.หนองครก จำนวน 3 ศูนย์ฯ (ภาคเรียนที่ 2/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2560) อ่านต่อ

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำอาหาร  จำนวน  2  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2560) อ่านต่อ

28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล  พร้อมห่วงตาไก่  จำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2560) อ่านต่อ

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกระทงเล็ก  จำนวน  7  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2560) อ่านต่อ

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มชนิดขวดและชนิดถ้วย  จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2560) อ่านต่อ

25.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27/10/2560) อ่านต่อ

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/10/2560) อ่านต่อ

23.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/10/2560) อ่านต่อ

22.กำหนดราคากลางจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  มีพนักพิง (20/10/2560) อ่านต่อ

21.ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/10/2560) อ่านต่อ

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2560) อ่านต่อ

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.หนองครก จำนวน 3 ศูนย์ฯ (ภาคเรียนที่ 1/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2560) อ่านต่อ

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน (ปิดภาคเรียนที่ 1/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2560) อ่านต่อ

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับนักเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2560) อ่านต่อ

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวารสาร/สิ่งพิมพ์พร้อมบริการจัดส่ง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/10/2560) อ่านต่อ

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปและงานดูแลสวนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปและงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปและงานบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ช่วงกลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/10/2560) อ่านต่อ

4.ประกาศผู้ชนะการเ

 
   
   
หมู่ 2 ถนน เลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-631203 www.nongkrog.go.th
©2013 by www.nongkrog.go.th